Il Canto di Lazzaro cantato da Immacolata Marino in Parise, Pallagorio, 1971

 

Miir menát e miir mbrooma

na trigkoft Krishti

kemi çellur njy storía

e gjáty: kuute kindúar

keemi te zhoomi

.....

Marta e Mataghena sh(e)iti Gházzari

Íshino di motr(a) e njy vughá,

T’ áto karta theji ty kemi thoon

Se na Ghazzaríno

...hrígjiróimo se na Gházzaríno

mee Krishtin

Mir (r) ti Mar(t)a e nise

...

Váity vet e te ty dimbidhiéta

Váiti udhezhón ty várrie(t)

Shortie jime

Mirre ka shilla e shkjera

Áti minjaany

Ruhu mos na veery

Nony( ndonjy) noom

Njó nom e nomozhón

Te paççino judé

Kjy trashinartine Krishtin

Py ndy dhee

Ngkréu motry e mos ty ma mis kur

...ty mar shyχ njó o di

o tree ty haar njy gkizhi

bói si kuur ty marshy

di o tree sa kuty e haami na te

kytá Pashk

Pashkazhiit (?) edhé fiurita,

te Pashkezhiit jona

bonjin ghustrh

gjith atá kjo ndodhin kitié

gjith kaany ty thoony

si e paan

(?) tho(o)mi njó ruzhar

ndro ghadhé

se Krishti te k’tá Pashk

ósht me nee

Miir(r) Zhonj te (me?) haré

tre o kattrh

te my (?) hami na te

k’tá Pashk

bonjin dritt

ngkréu motrh e mos mo

...

home