Registrazione del Canto di Lazzaro, avvenuto a Pallagorio il 1958, autrice: Ammirati Carmela, ved. Maiorano

 

Miri mbroma miri menat

Miri mbroma (,) na drigkoti Krishti.

Kemi çeliur njy storia e gjiat

.......

Krishti múar u nis e vati vet

me te di midhiet póstilji

e vate e sressije (?) ndy varriét

mos e rrit (?) njy (?) fer (?) e pra gjumó(i)

“Ngkréu, Ladzari e mos fioi mo

se katrh dit kjy ndi dhé”

Marta t’ e prúa me llot (r)ndy si

Puru t’ fioχ me Ladzar (,) atí”

Krishti tha “ merh eera gjith kjé(r)burí

Varra u hap e Ladzari dúah

Me komba me kreh e llidhurít

Me gjith kurmi e dridhur ish

Gjithh at(a) kji(u) mbijidhin atié

Ka t my thoon si e pat

......

thomi njy ruzhaar ndra hadhí

Jé Krisht te k’tá Pashk ósht me nee

Ngkréu, motrma, e mos my thúa se gjó,

Ashtú ty rúat kush mir ngko do

U’ e di, motrh, se ti e burh kee

Paçç t(i) verósiná me si

Si jee ngk rrúar (?) me shum hadhí,

E di, motrh, se ti biχ kee

T’ jéshin (?) ty fort e ty llart si ngk muur(?)

E pra ty dítur si ngk dittúur.

E di, motrh, sa ti bilja kee

Ashtú rrúafshu...

T’ jéshin (?) ty fort si njy shart (?)

E ty ty bardha si ngk foχ kart

Paççe ty verósisiny me si

Ashtú ty rroft kush miir ty do.

Er e rryzhón furrikjezhán

Vréi se ngk gjén (ngk) kurkjzhóin

Miir e ka bishti e shtíe atié mbi njy aan

Vrei mos t na virin nyngk nom

Nom ty zheh ty páççin Judhit

Trashinartin Krishtin p’r ndy dhee(u)t

Ngkéu, motrh...

Kush ty ty rroft, kush

Er rryzhon fur(rikjezhán)

...njy ku(kj) vee

mirh njy vintín

(mos) bói si ku(r) t’ marsh njó e diel

sa ku ty ma haar me krizhé

sa ku ty my haar ki (?) me kri thaat(?)

my boχ sa kut m...e shtat

sakuty tha (?) menát e k’tá Pashk

pashk edhé juritazhit

pashke zhit se bonjin drit

miir se dhávina na vién

miir kr’shtér na ndijeen

miir se dhávina na shkoon

gjith miir kr’shtér na ndirroon.

 

Nota.

Uno studio comparato dei canti religiosi, in questo caso del “Canto di Lazzaro”, in uso in tutti gli insediamenti arbereschi d’Italia, (oggi purtroppo frammenti) è stato affrontato dal prof. Gangale in “Arberisca II”, edito dall’Istituto di Linguistica di Copenaghen nel 1973.

home